Λ 
 < 
 > 
23
af
41
Tórshavn
© Ida
Nabo til Ólavskirkjan er den lidt yngre og aldrig fuldførte domkirke, Magnuskatedralen (kaldet Múrurin, Muren). Man er ved at lave en overdækning for at standse vejrligets nedbrydning af ruinen.