Λ 
 < 
 > 
14
af
35
© FJ
Ida og Signe nyder et havbad. Vandtemperaturen er ikke mindre end 24° i 'lagunerne' - det kalder vi vandet indenfor inderste revle.