Λ 
 < 
 > 
15
af
26
Åmosen
© Finn J
Et sært arrangement: En ruse, der kan lede smådyr (fasankyllinger?) ind i en indhegning, der er beskyttet (mod ræve?) af et lavt elhegn.