Λ 
 < 
 > 
8
af
26
Åmosen
© Lisbeth J
Åmosen
© Finn J
Maglemosevej - en lige vejstrækning.
For nogle år siden oplevede jeg de vide horisonter i Nationalpark Thy - det kommer bag på mig at kunne opleve noget tilsvarende lige uden for min egen gadedør. Jeg kender dog Åmosen fra passager på Jyderupstien, men der er mosen mere opdyrket.