Λ 
 < 
 > 
15
af
80
Isefjorden 2017
© Finn J
Den 1. august er Maja i Danmark og skal med på en sejltur. Vi cykler over Fælleden til Marinaen.Isefjorden 2017
© Finn J
Ved Bognæs Plade møder vi dette sælsomme fartøj.