Λ 
 < 
 > 
23
af
80
Isefjorden 2017
Jeg ankrer for natten i bunden af Bramsnæsvig med udsigt til Dejligheden med de stråtækte gårde Krabbeslund og Jægerslund, en tidligere skovridergård.
Isefjorden 2017
© Geodætisk Instituts Eftf.