Λ 
 < 
 > 
30
af
80
Isefjorden 2017
© Finn J
Den yderste, lave del af Bramsnæs kaldes Någen. Skrænterne er bevoksede - de må være dannet i en periode med højere vandstand (lavere land).
Isefjorden 2017
© Finn J