Λ 
 < 
 > 
63
af
80
Isefjorden 2017
© Finn J
Ager-tidsel, Cirsium arvense.
Vokser ofte i store mængder på agerjord, brakmarker, vejkanter, jordbunker, baneterræn, rydninger, tanggødede strandbredder, grøftekanter, lossepladser og ruderater.