Λ 
 < 
 > 
67
af
80
Isefjorden 2017
© Finn J
Blæresmelde, Silene vulgaris. Den hører til nellikefamilien og er nært beslægtet med de arktiske arter lygte-pragtstjerne og tue-limurt.