Λ 
 < 
 > 
1
af
62
Isefjorden 2017
© Finn J
Den 17. august er jeg på en frokostsejltur til Holbæk Havn. Det tidligere Holbæk Skibsværft er ombygget til kajakbutik mm. På beddingen bliver en husbåd fra Nykøbing sat i stand.