Λ 
 < 
 > 
51
af
62
Isefjorden 2017
© Finn J
Jeg overvejer hvor jeg skal ankre for natten - i Hammerkrog eller Vellerup Vig. Den aftagende vind træffer beslutningen for mig: Det bliver allerede inden Hammer Bakke.