Λ 
 < 
 > 
15
af
27
Møn
© Finn J
Møn
© Finn J
Med den kaotiske blanding af gamle kridtaflejringer og nyere moræne, har Møns Klint voldt geologerne meget hovedbrud i deres forsøg på at forklare dannelsen.