Λ 
 < 
 > 
3
af
27
Møn
Det er den russiske Sjtandart, en rekonstruktion af zar Peter den Stores krigsskib fra 1703. Og den er fuldt sødygtig - ikke som den i Tivoli.