Λ 
 < 
 > 
32
af
81
© Finn J
Ole er punkteret og prøver på min anbefaling at sprøjte vand i slangen for at dæmpe udsivningen.
© Finn J
Godt nok en monumental indkørsel til en rideudstyrsbutik.