Λ 
 < 
 > 
67
af
96
Så er vi ankommet til Jungshoved Kirke, Kirkehavn og slotsbanke, der her ses i fugleperspektiv på et billede ophængt i kirken.
Jungshoved Kirke / Lisbeth J