Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Øhavsstien april 2016 > side 60 af 118
Fjordbunden/Inddæmningen/Nakkebølle Sø har haft en omskiftelig tilværelse: Først inddæmmet, så tørlagt med statsstøtte, og så naturgenoprettet med statsstøtte, for at fjerne kvælstof fra det landbrug, der drives med statsstøtte via EU. Fra Kjeld Hansen.