Λ 
 < 
 > 
43
af
99
Sejlerminder
© Kim Hegn Hansen 1967
En af de unge juniorbådsejere i Strandhuse udtalte sig engang hånligt om min måde at sejle på: "Jeg forstår det ikke - jeg vil enten sejle kapsejlads eller med armen om en pige". Jeg interesserer mig ikke for kapsejlads, men det er et dybfølt savn ikke at kunne sejle med armen om en pige. Det problem løser sig dog med tiden.
Jeg mener at den stolte kapsejler var en af brødrene Kauffmann, ejere af denne juniorbåd J99. Billedet er taget i 1967 af den næste ejer, Kim Hegn Hansen. Desværre har han af John Madsen kun fået kasketten med på billedet.