Λ 
 < 
 > 
10
af
103
Sejlerminder
© FJ 1970
På stranden finder vi en blok 470 millioner år gammel orthoceratitkalk. Da vi kløver den, viser den sig fuld af forsteninger, så vi tager hver et stykke med hjem til ophængning.
Sejlerminder
© FJ 1970
Sejlerminder
© FJ 2014