Λ 
 < 
 > 
18
af
103
Sejlerminder
© FJ 7/7-1970
Vesterhoved på Illumø.
Sejlerminder
© FJ 7/7-1970
Velkomstkomiteen.

Tirsdag den 7. juli sejler vi fra Lyø til Bøjden, hvor vi tanker vand, og videre til Illumø i Helnæs Bugt, hvor vi går en tur i land. Efter en tur med landgang i Falsled ankrer vi igen ved Illumø.