Λ 
 < 
 > 
46
af
103
Sejlerminder
© FJ 17/7-1970
Et sejlskib står sundet ind, muligvis er det Silvana.
Sejlerminder
© FJ 17/7-1970
På en dagstur den 17. juli 1970 gør jeg landgang ved Lehnskov, lige hvor skrænten begynder.