Λ 
 < 
 > 
62
af
103
Sejlerminder
© FJ 29/7-1970
Jeg sejler videre mod Rudkøbing, men kan i den svage vind ikke arbejde mig op mod tidevandsstrømmen, så jeg ankrer igen ved Stenodden.