Λ 
 < 
 > 
67
af
103
Sejlerminder
© FJ 1970
På en dagstur i begyndelsen af august måned går jeg i land på Hjelmshoved og kigger på strandfloraen.
Sejlerminder
© FJ 1970
Lav hindebæger, Limonium humile.