Λ 
 < 
 > 
69
af
103
Sejlerminder
© FJ o21/8-1970
Blomstereng på vestenden af Hjortø set på en tur rundt i Øhavet 17. - 23. august 1970. I baggrunden den lille ø Vibeholm. "Danmark" er dog endnu mindre, kun en flad stendynge nogle meter i diameter.
Sejlerminder
KMS
Kort i 1:20.000. Stedet set fra Drejø-færgen i 2014.