Λ 
 < 
 > 
98
af
103
Sejlerminder
© FJ 30/8-1970
Kabelbåker på revet på Birkholm. Det omtalte skur må befinde sig til højre, lige uden for billedet. Diget er forhøjet med tang - ålegræs, bændeltang, Zostera marina.

Sejlerminder
© FJ 30/8-1970
Hjortø set fra Birkholm.