Λ 
 < 
 > 
26
af
89
Sejlerminder 1973
© FJ 21/6-1973
Jeg spiser frokost ved Arnkilshuk (Arnkilsøre Vesterhage) og fortsætter til Sønderborg, hvor jeg går i land og provianterer. Der skal gå 41 år før jeg gensér byen.