Λ 
 < 
 > 
38
af
89
Sejlerminder 1973
© FJ 22/7-1973
Liden klokke, Campanula rotundifolia.
Den ligner meget den klokkeblomst, som jeg får at se i Grønland et år senere: Campanula gieseckiana.
Sejlerminder 1973
© FJ 22/7-1973