Λ 
 < 
 > 
59
af
89
Sejlerminder 1973
© Geodatastyrelsen, Høje Målebordsblade
Lørdag den 18. august ankrer jeg ved Nakkeodde.
Søndag tager jeg på traveture i land og er to gange i vandet. Om natten regner det.
Mandag flytter jeg båden sydpå til Revkrog, går i land og vandrer Avernakø rundt i sol og blæst og drivende skyer.
Tirsdag morgenvandring på revtrillen og en iskold morgendukkert. Går tur i bakkerne. Ser på ålegræsfauna.
Sejlerminder 1973
© FJ 1973