Λ 
 < 
 > 
72
af
89
Sejlerminder 1973
© FJ 24/8-1973
Den 23. august går jeg til Drejø Gamle Havn via Nakkebølle Fjord. Dagen efter går jeg tur på Drejø: Her ses tre vegetationszoner: 1) Strandmælde. 2) Marehalm med strandarve. 3) Strandkarse med strandarve og græsser.