Finn-J.dk Samlermani Vejrhaner/ Weathercocks  290 af 459
   Λ   >>   <   > 

Vindfløj / Weather vane

© Finn J
Vindfløj / Weather vane

© Finn J
Kivik, Skåne.