Λ 
 < 
 > 
18
af
93
© Ida
Natt og dag, vinter og sommer er den over meg - denne dragende hjemve etter havet.
Træklodsen ved Bryggegangen har indgraveret et citat af Henrik Ibsen.
© Ida