Λ 
 < 
 > 
31
af
85
© FJ
Urtelien er domineret af nordisk stormhat, Aconitum lycoctonum, og pil (laplands-pil, Salix lapponum, eller blågrå pil, Salix glauca).