Λ 
 < 
 > 
60
af
85
© FJ
Nu har Signe skiftet hest midt i vadestedet.
De to tinder midt i billedet er formentlig Semmeltind (2236m, 11km) og Hinnotefjellet (2114m, 11km), til venstre ses Tungepiggane (1518m, 2km).