Λ 
 < 
 > 
65
af
89
© FJ


Oeders troldurt, Pedicularis oederi, og moslyng, Cassiope hypnoides. Oeders troldurt er opkaldt efter Georg Christian Oeder - den vokser stort set kun i Midtnorge. Den minder om brand-troldurt, men den skal man til Lapland eller Grønland for at se.
© FJ