Λ 
 < 
 > 
10
af
47
Kullaleden
© Finn
Vikingsberg er tegnet af Mauritz Frohm i 1875 (ham med toldbygningen). Det er "ett pampigt bostadshus, en vitputsad klassicistisk byggnad inspirerad av Petit Trianon i Versailles". Den viser sig nu at huse en børnehave.