Λ 
 < 
 > 
27
af
28
Småland juni 2015
© Finn
Der er en del industri i Älmhult. Her ses et eksempel på industriel symbiose, aluminiumsværk kombineret med varmecentral: VÅR SPILLVÄRME VÄRMER JUST NU 0300 HUS. Links: Stena Aluminium, e·on.