Λ 
 < 
 > 
12
af
32
Småland juni 2015
© Finn

Småland juni 2015
© Finn
Fodposerne omkring træerne i parken består af broget skvalderkål, Aegopodium podagraria 'variegatum'. Det er et agressivt ukrudt, så man må håbe kommunen kan holde dem stangen.