Λ 
 < 
 > 
3
af
32
Småland juni 2015
© Finn
Småland juni 2015
© Finn
Som vi kommer nærmere, forandrer perspektivet sig. Svenske kirker har ofte kongelige symboler, lidt i strid med teksten "Gud allena äran". Se også Svenska Gustavskyrkan.