Λ 
 < 
 > 
2
af
56
© FJ 1988
Børnehaven havde først varmestue i hønsehuset, men siden blev stalden i husets ene ende indrettet hertil - i vid udstrækning med forældrene som frivillig arbejdskraft. I baggrunden Borrevejle Skov - "børnehaveskoven" kaldte vi den.