Λ 
 < 
 > 
22
af
56
Hver dag sluttede med at den voksne fortalte et eventyr og illustrerede det med eventyrlandskaber, små dukker eller blot fingrene.
© FJ 1988