Λ 
 < 
 > 
29
af
56
© FJ 1988
I det tidligere hønsehus lavede mødrene mad og Sidsel og Signe legede i halmen.
Senere blev dette interimistiske køkken erstattet af et stort, halvåbent skur med et langt køkkenbord, hvor børnene kunne deltage i madlavningen.