Λ 
 < 
 > 
32
af
56
© FJ 1988
Til venstre ses Georgio, den mandlige pædagog, som var en god modvægt mod det feminine præg, der ellers kendetegner de fleste børneinstitutioner.