Λ 
 < 
 > 
47
af
56
© FJ 1991
De børn der gik ud af børnehaven, fik en spirende potteplante til minde. Teoretisk skulle den kunne blive meget gammel, men Signes overlevede vist ikke Flakkebjerg Efterskole.