Λ 
 < 
 > 
5
af
56
© FJ 1988
Yderst til hver side ses her pædagogerne Georgio og Zilla.
Dagens rytme, som er den samme året igennem, starter med sangleg, hvor vi synger godmorgen, tramper, hopper, lister, leger sanglege og bevæger os til rim og remser, så hele kroppen bliver rørt. - Tekst fra børnehavens hjemmeside i 2012 - børnehavens program er kun forandret meget lidt gennem årene.