Λ 
 < 
 > 
54

af
61
© FJ 1990
© FJ 1990

Signe og Maja sår og vander i deres eget lille stykke jord. Havedyrkning var ikke noget der optog børnene så længe, men da Signe fik mulighed for det på Trørødkollegiet, plantede hun terrassen til med urter, blomster og træer. Pæren falder sjældent langt fra hesten...