Λ 
 < 
 > 
17
af
67
© Finn J, 21. juli 1988
Vi oplevede ingen søskendejalousi, da Maja blev født, tværtimod. Da Signe blev præsenteret for den nyfødte, slog hun armene om hende og udbrød 'Min lillesøster'. (Vi vidste iøvrigt ikke på for­hånd, at det blev en pige). Signe savnede udtalt børn at lege med, og der gik overraskende kort tid før Maja var stor nok til at de kunne lege sammen.
Vi var bevidste om, at ikke alt skulle dreje sig om den nyfødte - f.eks. startede Signe i en halvdags skovbørnehave kort tid før Majas fødsel, og jeg tog med Signe på telttur i Skåne kort tid efter.