Λ 
 < 
 > 
21
af
67
© Finn J 1989
© Finn J 1989
Maja med sin mor og morfar på tur i Borrevejle skov i det tidlige forår 1989. Vi kalder den børnehaveskoven - det er her Signe går i skovbørnehave.