Λ 
 < 
 > 
5
af
67
© Ida J 1986
© Finn J 1986
Det store øjeblik da Signe tager de første skridt uden støtte, 13 måneder gammel. - Men stadig er det rart med lidt hjælp i terrænet.