Λ 
 < 
 > 
57
af
67
© Sigvald J 1953
© Sigvald J 1953
Søndagsturen med mine forældre gik ofte på cykel til Græsholmeskoven eller de sydfynske strande. Her er jeg som 7-årig fotograferet i Vinde­byøre og i Troense.