Λ 
 < 
 > 
7
af
67
© Finn J 1986
Hun interesserer sig for alt hvad hun ser i skoven, især har hun et godt øje til svampene. Så er det rart at hun ikke putter alting i munden.