Λ 
 < 
 > 
17
af
89© Finn J 1992
Maja og Signe på Vellerup Vig i den varme sommer 1992. Ligesom jeg i sin tid morede mig med at ro rundt i slæbejollen, gør de det også i vores medbragte gummibåd.
© Finn J 1992
Signe, som nu er 7 år, kan godt styre Puk, men det ser ud til at kræve koncentration helt ud i storetåen.